O rewitalizacji

Pojęcie rewitalizacja definiuje ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która nadała mu właściwą interpretację i umożliwiła zrozumienie tego zjawiska jako ważnego elementu procesu rozwoju lokalnego.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Obszar zdegradowany

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także nie­wystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Dla obszaru rewitalizacji gmina opracowuje i uchwala program rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Lokalny program rewitalizacji (LPR)

Jest to strategiczny dokument uchwalany przez radę gminy, który określa sposób prowadzenia rewitalizacji, opracowywany i realizowany z udziałem interesariuszy. Program rewitalizacji jest programem obejmującym wszystkie obszary zdegradowane w gminie i stanowiącym kompleksową strategię przeprowadzenia na tych obszarach działań rewitalizacyjnych. LPR to podstawowy dokument dla interesariuszy ubiegających się o fundusze pomocowe – krajowe i zagraniczne na realizację zadań rewitalizacyjnych w nim zapisanych.

Dobrze opracowany program rewitalizacji powinien obejmować:

  • wizję obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji,
  • właściwie dobrane zadania rewitalizacyjne, które przyczyniają się do realizacji wizji,
  • źródła finansowania całego procesu.

Właściwie opracowany program rewitalizacji zapewnia szeroki udział wszystkich, których rewitalizacja dotyczy i którzy powinni w jej realizacji uczestniczyć. Chodzi tu w szczególności o mieszkańców obszaru rewitalizacji, osoby i instytucje dysponujące tam nieruchomościami, miejscowych przedsiębiorców oraz wszystkie osoby i organizacje, które prowadzą, lub dopiero planują prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na obszarze rewitalizacji.

Publikacje do pobrania:

Prezentacja dobrych praktyk w rewitalizacji

Ludzie – przestrzeń – zmiana

Ważne strony:

Serwis Ministerstwa Rozwoju

Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Obserwatorium Polityki Miejskiej