Pierwsze spotkanie z mieszkańcami w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Na spotkaniu informacyjnym w dniu 27 czerwca 2017 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu pan Grzegorz Kamiński, współpracujący z Gminą Rawicz w zakresie opracowania dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), zaprezentował diagnozę dotyczącą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Diagnoza będąca pierwszym etapem opracowania dokumentu została oparta na wskaźnikach dotyczących: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiej aktywności społecznej, niskiego poziomu przedsiębiorczości, zagrożenia dla środowiska naturalnego, niewystarczającej infrastruktury technicznej i społecznej, poziomu obsługi komunikacji miejskiej oraz stopnia występowania zdegradowanych technicznie obiektów budowlanych.

Diagnoza dokonana na terenie całej gminy umożliwiła wyznaczenie obszaru rewitalizacji tam, gdzie natężenie i współwystępowanie wskaźników degradacji jest największe. Wyznaczony obszar obejmuje m.in. zabytkowe założenie urbanistyczne Rawicza otoczone Plantami Jana Pawła II oraz południowo wschodnią część miasta Rawicza wraz z parkiem przy Domu Kultury. Biegnie on dalej, aż do granic miasta i dawnej stacji kolejowej Rawicz Wschód w kierunku wsi Szymanowo.

Dokument jest opracowywany dzięki finansowemu wsparciu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa. Prace edycyjne nad dokumentem zakończą się 20 lipca. Następnie zostanie on przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej Gminy Rawicz na sesji dnia 31 lipca 2017 r.

Dokument jest niezbędny w celu stworzenia możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia społeczne i inwestycyjne mające przyczynić się do odnowy obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Formularz zgłaszania uwag do Diagnozy OZ i OR

Diagnoza obszarów OZ i OR